תקנון המכללה

 
 

נוהל ומשמעת לימודים
1. חובת השתתפות בלימודים ב- 85% משעות הלימוד בקורס – תנאי לקבלת תעודת גמר.
2. האפשרות לגשת למבחנים מותנית בהשתתפות הלומד ב- 85% משעות הלימוד – בכל נושא שנלמד בקורס.
3. כהיעדרות מוצדקת תיחשב מחלה, מילואים - מותנה בהצגת אישור רשמי, או, במקרים חריגים, באישור הנהלת המכללה לגופו של עניין.
4. נוכחות הלומד תהא מבוקרת על ידי רישום ביומן הנוכחות של המכללה.
5. אין לעזוב את השיעור ללא אישור המרכז או המרצה במקום.
6. סטודנט המאחר לשיעור לא יורשה להיכנס לכיתה אלא לאחר הפסקה. בשיעור שטח, לא יורשה המאחר להצטרף לשיעור באותו יום.
7. ההשתתפות בסיורים מקצועיים ובתרגילים היא חובה, ומהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.
8. סטודנט אשר לא יוכל להגיש תרגיל או עבודה במועד, חייב לקבל על כך את הסכמת המרכזת הפדגוגית לפני התאריך הנקוב (אם תהיה לו סיבה מספקת, תינתן לו ארכה נוספת).
9. סטודנט שלא יגיש את כל תרגילי הבית הנדרשים במועד, לא יורשה לגשת למבחן ולא יינתן לו כל ציון בנושא האמור. הדבר ישפיע, כמובן,
    על זכאותו לקבלת תעודת גמר.


מבחנים

1. למבחנים יוכלו לגשת רק סטודנטים שמילאו אחר כל התנאים האמורים לסעיף 1 לעיל.
2. מועדי הבחינות יקבעו בהתאם להחלטות ההנהלה.
3. סטודנט יוכל לבדוק את המבחנים במשרדי המכללה בתיאום מראש עם המזכירות, עד חודשיים מתאריך קבלת הציון. המבחנים יישמרו 
    במשרדי המכללה ולאחר תאריך זה – יושמדו.
4. סטודנט שיקבל ציון הנמוך מ-55% יחויב לגשת למבחן חוזר (מועד ב'). ציון עבודות הבית עשוי להשפיע על הציון הסופי.
5. סטודנט אשר, מסיבה זו או אחרת, לא השתתף במבחן במועד א', יהיה זכאי למבחן במועד ב' ולא יותר מכך.
6. באם הסטודנט לא יעבור את המבחן בשני המועדים, יצטרך ללמוד את הנושא מחדש וייבחן לפי החומר החדש תוך שנתיים לכל היותר.
    לימודים חוזרים אלו, יהיו בתשלום יחסי להיקפם; המחיר עבור כל מבחן הינו בסך 100 שקלים, בתוספת מע"מ כחוק. ההנהלה זכאית
    לקבוע מועד נוסף למקרים חריגים לפי ראות עיניה, ועל פי בקשה בכתב של הסטודנט. במידה שבמקצוע מסוים מתקיימים מספר מבחנים
    (מבחני ביניים ומבחן סופי), ציון נכשל באחד המבחנים מחייב את התלמיד להיבחן במועד ב'.
7. סטודנט אשר, מסיבה זו או אחרת, לא פרע את חובותיו הכספיים למכללה ו/או תשלומים שהפקיד חזרו ללא כיסוי - לא יהיה זכאי לגשת
    למבחנים, עד הסדרת חובותיו הכספיים למכללה.


עבודות גמר ופרויקטים

1. במהלך הקורס ובסיומו יידרשו הסטודנטים, מעת לעת ועל פי אופי הקורס, להגיש עבודת גמר או בחינה מסכמת שתוגדר על ידי הנהלת
    המכללה, כמשימה אישית לחניך הקורס. נוהל ביצוע העבודה, וכן ההופעה בפני ועדה להגנה על העבודה, במידה ויהיה צורך בכך, יוסבר
    בתדריך מפורט במסגרת ההתייחסות לקורסים השונים המחייבים ועדת הגנה.
2. סטודנט יכול להגן על עבודתו, אך ורק לאחר שעמד במבחנים בכל המקצועות בציון הנדרש, ולאחר שהסדיר את חובותיו הכספיים למכללה.
3. סטודנט אשר לא עמד בדרישות ההגנה, יהיה זכאי להגן מחדש על העבודה כעבור 3 חודשים. סטודנט שחייב להגן על העבודה במועד ב' או
    להגיש עבודה חדשה (לפי החלטת ההנהלה), יחויב בתשלום נפרד ומוסכם מראש בסך 130$ בקורסים ללא תואר.
4. העבודות הסמיסטריאליות, עבודות הגמר או הפרויקטים המוגשים במהלך הקורס, הינם רכוש המכללה, עם כל המשתמע מכך לעניין
    פרסומים, מחקר, הפצה, ציטוט, חלוקה לסטודנטים ועוד. עבודות אלו אינן מוחזרות לסטודנט. ניתן לעיין בפרויקטים בתיאום מוקדם עם
    מזכירות המכללה.
5. ההנהלה, באמצעות המרצים, תודיע על הנושאים בהם יינתנו עבודות מסכמות במקום מבחן רגיל. דין עבודת ביניים כדין מבחן עם כל
    המשתמע מכך.
6. הגשת עבודת גמר באיחור, מעבר לתאריך ההגשה שנקבע על ידי ההנהלה, תחייב את הסטודנט בתשלום מיוחד בסך 130$,
     בקורסים ללא תואר אקדמי. תשלום זה, נובע מכך כי העבודה המוגשת באיחור מחייבת את המכללה בטיפול פרטני, הגורם למכללה
    הוצאות מיותרות.
7. בקורסים בהם יש להגיש עבודות סמינריוניות או סמסטריאליות - דין עבודה כזו כדין מבחן עם כל המשתמע מכך.
8. חובה על הסטודנט לעמוד בלוחות הזמנים של הגשת העבודה, כולל הגשת עבודות סמינריוניות, בזמנים אשר נקבעו על ידי הנהלת המכללה.
    הגשת עבודה באיחור משמעותה אי יכולת של הסטודנט לעמוד במטלות הלימודים, ולפיכך מן הציון הכולל של העבודה ינוכו 15%. 
    כחריג מן האמור לעיל תילקח בחשבון עבודה אשר הגשתה באיחור אושרה מראש על ידי הנהלת המכללה.

 
תעודת גמר
סטודנט יהיה זכאי לקבלת תעודת גמר רק באם יעמוד בדרישות הבאות:

1. נוהלי משמעת – לא התעוררו בעיות משמעת והפרעות בלימודים, במהלך הקורס.
2. השתתפות בשיעורים, או בסיורים, לפי תוכנית הלימודים ועל בסיס אחוזי 
    הנוכחות הנדרשים.
3. עמידה במבחנים בהצלחה.
4. מסירת כל עבודות הבית ו/או עבודת גמר.
5. תשלום ופירעון מלא של מלוא שכר הלימוד.
6. עמידה בכל הקריטריונים הבטיחותיים הנובעים מדרישות המקצועות השונים
   הנלמדים בקורס, כולל בטיחות עבודת הצוות והעבודה האישית, בטיחות בשימוש
   בכלי ירייה, בלחימה, בקרב מגע ובטיחות בנהיגה.

 תקנון המכללה


ערעורים

ערעורים על ציונים במבחנים או בעבודות מסכמות, יש להגיש בכתב להנהלת המכללה.


חומר מקצועי

מעת לעת, המכללה תחלק ללומדים חומר בכתב, בהתאם לשיקולי ההנהלה.
אין המכללה מתחייבת לספק תקצירים של כל הנושאים הנלמדים במהלך הקורס.

במידה שסטודנט אינו יכול להגיע ללימודים, מחובתו לדאוג לכך כי אחד מחבריו הסטודנטים ייקח עבורו תקציר, מאחר שהמכללה לא תספק מאוחר יותר תקצירים נוספים, למי שלא נוכח במהלך ההרצאות.

הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בנושאי הלימוד השונים, במהלך תקופת הלימודים ובהתאם לצרכים ולשיקול דעתה הבלעדי.

ההנהלה מפנה את תשומת הלב של הסטודנט כי צילומים, הקלטות וידיאו וקלטות שמע אשר יבוצעו על ידי המכללה במהלך תקופת הלימודים, ואשר יכללו פעילויות שונות המבוצעות על ידי המכללה וצוות ההדרכה וכן הסטודנטים בקורסים השונים - הינם רכוש המכללה, והמכללה תוכל לעשות בהם כל שימוש לצורכי שיווק, פרסום, הדגמה, תיעוד, מחקר ועוד.


בירורים

בירורים עם ההנהלה ייערכו בתיאום טלפוני מראש, במזכירות.

 


הפסקת לימודים

1. המפסיק לימודיו לפני מועד הסיום יודיע על כך בכתב להנהלה ויוכל לקבל, על פי בקשתו, אישור על התקופה בה השתתף – וזאת לאחר
    שהסדיר את חובותיו למכללה.
2. ההנהלה רשאית להרחיק סטודנט מהקורס, בשל הפרת משמעת, הפרעה לסטודנטים בלימודים, הפרעה לצוות ההוראה והמזכירות וחריגה
    מדרישות התקנון.
3. היעדרות מכל סיבה שהיא, או הפסקת לימודים, לא ישחררו את הסטודנט מההתחייבות לתשלום שכר הלימוד המלא של הקורס –
    בהתאם לחוזה הלימודים.
4. סטודנט שהחליט על הפסקת לימודיו חייב להגיש בקשתו בכתב להנהלת המכללה. במידה שהנהלת המכללה תראה את הסיבה כמוצדקת,
    יהיה עליו לשלם את כל שכר הלימוד של הסמסטר בו הוא למד, ועוד 30% משכר הלימוד של הסמסטרים הנותרים.
5. סטודנט אשר הנהלת הקורס הפסיקה את לימודיו עקב אי תשלום שכר לימוד, או בגלל אי עמידה בתנאי תקנון הקורס, או עקב הפרות 
    משמעת כאמור בסעיף קטן 2 לעיל – יחויב בתשלום כל שכר הלימוד, כאמור בסעיף קטן 3 לעיל.
6. סטודנט אשר, מסיבה כל שהיא לא נפרע תשלום שכר לימודיו בביצוע תשלומיו החודשיים, לא יוכל לגשת למבחן עד שיסדיר את פירעון
    חובותיו למכללה.
7. החליט הסטודנט שלא להתחיל את לימודיו, למרות רישום ללימודים, ומועד הפתיחה של הקורס חלף והוא לא הודיע על החלטתו בכתב
    להנהלת המכללה – לא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי של שכר הלימוד ששילם, מאחר שהובהר כי הדבר גורם לנזקים כספיים למכללה,
    מכיוון שלא ניתן לקבל סטודנט אחר במקומו לאחר תחילת הקורס.ב  ה  צ  ל  ח  ה !
הנהלת המכללה